Privacyverklaring

Deze verklaring geldt voor alle personen van wie Xam-Xam B.V. persoonsgegevens verwerkt, waaronder (potentiële) klanten, bezoekers van de website, ontvangers van nieuwsbrieven en/of commerciële emails en alle andere personen die contact opnemen met Xam-Xam B.V.

Toepasselijkheid

Deze verklaring geldt voor alle personen van wie Xam-Xam B.V. persoonsgegevens verwerkt, waaronder (potentiële) klanten, bezoekers van de website, ontvangers van nieuwsbrieven en/of commerciële emails en alle andere personen die contact opnemen met Xam-Xam B.V

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Xam-Xam B.V. verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan haar heeft verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan de website en/of het lezen van nieuwsbrieven, danwel persoonsgegevens die Xam-Xam B.V. heeft ontleend aan andere bronnen, zoals het Handelsregister en Social Media platforms.

Doeleinden

Xam-Xam B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:
– Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt, alsmede facturatie van die diensten.
– Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
– Het onderhouden van contact met u.
– Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.
– Het uitvoeren en analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken.
– Het verbeteren en beveiligen van de website.
– Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging.

Welke gegevens worden geanalyseerd:

Interactiegegevens: persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Xam-Xam B.V. en u. Bijvoorbeeld over uw gebruik van de website of ondersteunde applicaties. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals hoe vaak er contact is tussen Xam-Xam B.V. en u.

Gedragsgegevens: persoonsgegevens die Xam-Xam B.V. verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften aan de hand uw surfgedrag op de website, het lezen van nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd. Maar ook via gevoerde telefoongesprekken en e-mail contact met onze medewerkers.

Rechtsgrond

Xam-Xam B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
– Toestemming
– Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
– Wettelijke verplichting
– In verband met een gerechtvaardigd belang

Xam-Xam B.V. kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in haar opdracht persoonsgegevens verwerken. Xam-Xam B.V. sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan – fhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseert Xam-Xam B.V. met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event. In dat geval worden uitsluitend de
noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld.

Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van de onderneming of de verkoop van (een deel van) de onderneming.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder meer (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Contactgegevens

Xam-Xam B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan Oranjelaan 2, 7316AL Apeldoorn. Telefonisch kunt u Xam-Xam B.V. bereiken op +31 55 – 5223344 of per mail: debby@ultimate.nl.

Wijzigingen

Xam-Xam B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen kennis kunt nemen.